NEPGO now runs under its parent association Nepal Go Association ry Finland.  

Photo courtesy :  Juha Räty

We are extremely excited to announce that our parent Association “Nepal Go Association ry” is now established in Oulu – Finland, with its six founding and board members.

Mukti Paudel – Chairman
Samuel Kuosmanen – Vice Chairman
Shiv Shah – Project Manager
Raimo Korhonen – Adviser
Juha Räty – Adviser
Namita Khanal Paudel – Facilitator

Now onwards Nepal Go Association will take all the ownership of NEPGO, its projects and its sister organization Nepal Go Pvt.Ltd, in Nepal. Nepal Go Association aims to connect and work together with the students, schools, universities, organizations and companies from all over the world who are working for a common goal to help Nepalese to prosper.

To know more about the association please read our policy, Association policy is only available in Finnish. We will soon prepare it also in English.

In Nepali ( नेपालीमा )

हाल NEPGO र यसका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको हाम्रो समूहद्वारा फिनल्याण्ड स्थित ओलु शहरमा हाम्रा छ जना संस्थापक तथा कार्य समिति सदस्यहरुको साथमा मुल संस्था “Nepal Go Association ry”, स्थापित गरेको खबर यहाँहरुलाई अवगत गराउन पाउँदा हामी अत्यन्तै उत्साहित भएका छौँ। समितिको संरचना यस प्रकार रहेको छ।

मुक्ति पौडेल – अध्यक्ष
Samuel Kuosmanen – उपाध्यक्ष
शिव शाह – परियोजना प्रबन्धक
Raimo Korhonen – सल्लाहकार
Juha Räty – सल्लाहकार
नमिता खनाल पौडेल – व्यवस्थापक

अब आउँदा दिनहरुमा यस संस्थाले NEPGO, यसका कार्यक्रमहरु र नेपालमा स्थापित गरिएको सिस्टर कम्पनी Nepal Go Pvt.Ltd को सम्पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ।
Nepal Go Association ry ले नेपाल र नेपालीको चौतर्फी क्षमताको अभिवृद्धिको समान उद्देश्य लिएर स्थापित भएका र काम गरिरहेका संसारभरि छरिएका बिद्यार्थीहरु बिद्यालयहरु, विश्वबिद्यालयहरु, संगठनहरु र ब्यापारिक प्रतिस्थानहरुलाई जोड्दै अघि बढ्ने उद्देश्य लिएको छ।

In Finnish ( Suomeksi )

Intoa täynnä ilmoitamme “Nepal Go Association ry” nimisen yhdistyksen perustamisesta Ouluun. Tämä kattojärjestö perustettiin kuuden perustajajäsenen voimin, jotka ovat mukana sen hallituksessa:

Mukti Paudel – puheenjohtaja
Samuel Kuosmanen – varapuheenjohtaja
Shiv Shah –  projektijohtaja
Raimo Korhonen – neuvonantaja
Juha Räty – neuvonantaja
Namita Khanal Paudel – vauhdittaja

Nepal GO Association ryhtyy hoitamaan NEPGO projektia ja tekee tiivistä yhteistyötä sisaryrityksen Nepal Go Pvt.Ltd kanssa. Nepal Go Association -yhdistys pyrkii yhdistämään kaikkialta maailmasta opiskelijat, koulutuslaitokset, järjestöt ja yritykset, jotka työskentelevät yhteisenä tavoitteena auttaa nepalilaisia menestymään.

Yhdistyksen Säännöt

Nepal Go Association –ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nepal Go Association ry (NGA) ja sen kotipaikka on Oulu, Suomi. Yhdistyksen toiminta-alue on Suomi ja Nepali.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on luoda ja ylläpitää eri alojen innovointiyhteisöjä tai keskiöitä (hub) ja olla kehittämässä Nepalin koulutus-, työllistymis- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Tarkoituksena on parantaa kansalaisten yleistä ammatillista ja taloudellista sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa, sekä edistää maanviljelijöiden ja muita maaseutuväestön yhteisiä pyrkimyksiä. Yhdistyksen toimien kautta tavoitellaan rauhan edistämistä, korruption vastaista toimintaa, suurten sosiaalisten erojen madaltamista ja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämistä. NGA luo pohjaa Suomen ja Nepalin yritysten välisille kauppasuhteille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1) Edistää toiminta-alueensa opiskelijoiden järjestäytymistä keskiöiden kautta ja antaa heille mahdollisuudet tuoda kehitysideansa esille ja verkostoitua heidän uraansa vauhdittaviin tahoihin; 2) Auttaa alueen maanviljelijöitä ja maaseutuväestöä luomaan omia keskiöitä, joiden avulla kehittää omaa toimintaansa ja pitää suoraa yhteyttä mm. eläinlääkäriin, maatalousministeriöön ja muihin tukijärjestöihin; 3) Kouluttaa, opettaa ja tekee aloitteita keskiöiden luomiseksi ja tukemiseksi; 4) Tarjoaa keskiöiden / yhteisöjen luomiseen, ylläpitämiseen ja viestinnän tehostamiseen helppokäyttöisen sähköisen alustan joka on käytössä myös mobiililaitteille. 5) Auttaa molempien toiminta-alueen maiden vienti- ja tuontiyrityksiä luomaan keskinäisiä liiketoimintakanavia ja kauppasuhteita; 6) Tiedottaa aktiivisesti jäseniään tehdyistä töistä; 7) Huolehtii hallituksen yhdistykselle antamista tehtävistä; 8) Muillakin vastaavilla tavoin toimii järjestön päämäärien hyväksi.

Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä kerhoja sekä kyläosastoja ja asettaa erilaisia toimikuntia ja valiokuntia. Yhdistys ei hae itselleen taloudellista etua.

3 § Jäsenyys
Yhdistys hakee jäsenikseen koulutuslaitoksia, innovointia edistäviä järjestöjä ja Suomen ja Nepalin välistä kauppaa tavoittelevia yrityksiä. Myös muut NGA aihepiireihin kuuluvat yhtiöt ovat tervetulleita. Yhdistyksen jäseneksi voi johtokunta hyväksyä: a) Yhdistyksen toiminta-alueella toimivia tai yhdistyksen edun mukaisia asioita ajavia muissa maissa toimivia innovointiyhteisöjä, koulutuslaitoksia sekä yrityksiä joiden tarkoitus on harjoittaa liiketoimintaa Suomen ja Nepalin välillä sekä sellaisia oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat edistää tai tukea yhdistyksen toimintaa (yhteisöjäsen); b) Henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa (henkilöjäsen); c) Opiskelijajäseneksi johtokunta voi hyväksyä yli 15–vuotiaan opiskelijan, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa (opiskelijajäsen); d) Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsua henkilön tai tahon, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen velvollisuudet
Jäsenen velvollisuutena on: – osoittaa vastuuntuntoa muita jäseniä kohtaan, – noudattaa yhdistyksen sääntöjä sekä sääntöjen mukaisesti tehtyjä päätöksiä.

5 § Jäsenen erottaminen ja eroaminen
Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai NGA:n jäsenkunnan elinkeinoja. Johtokunnan päätöksen voi jäsen saattaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokoukseen kirjallisesti kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Jos jäsen itse haluaa erota, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamispäivään saakka.

6 § Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenet suorittavat sille vuosittain jäsenmaksunaan: 1) Henkilöjäsenet ja opiskelijajäsenet kiinteän vuosimaksun sen mukaan kuin yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan päättää henkilöjäsenmaksusta ja opiskelijajäsenmaksusta. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen; 2) Muut kuin henkilöjäsenet yhteisömaksun ja sen lisäksi jollakin muulla tavalla määrättävän lisämaksun sen mukaan kuin yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan yhdistyksen johtokunnan esityksestä päättää. Jäsenmaksut kannetaan yhdistyksen johtokunnan määräämänä aikana. Jäsenellä, joka ei ole yhdistykselle suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa eräpäivästä, ei ole yhdistyksessä äänioikeutta ennen kuin jäsenmaksu on suoritettu.

7 § Kiinteistöt ja rahastot
Yhdistys voi 1) Omistaa kiinteistöjä, arvopapereita ja osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, 2) Toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä
sekä 3) Harjoittaa jäsenkuntansa tarvitsemaa kustannukset kattavaa palvelutoimintaa, 4) Toiminnallisten ja järjestöllisten valmiuksien ylläpitämiseksi kerätä rahastoja, joiden suuruuden yhdistyksen johtokunta vuosittain määrää ottaen huomioon yhdistyksen jäsenmaksukertymän ja yhdistyksen taloudellisen tilan.

8 § Päätösvalta ja edustajien valinta
Yhdistyksen korkeinta päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen johtokunta voi päättää yhdistyksen kokoukseen osallistumisen sallimisesta kaikissa yhdistyksen kokouksen lain mukaan päätettävissä asioissa myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta edellyttäen, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettavin menetelmin verrattavalla tavalla. Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain kaksi kertaa varsinaisiin kokouksiin, joista toinen, kevätkokous, pidetään viimeistään huhtikuussa ja toinen, syyskokous, ennen vuoden loppua johtokunnan tarkemmin määräämänä aikana ja sen päättämässä paikassa.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää määrätyn asian käsittelyä varten. Kukin yhteisöjäsen saa lähettää kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. Kullakin kokouksessa läsnäolevalla yhdistyksen jäsenellä ja yhteisöjäsenen edustajalla on yksi ääni. Muun kuin yhteisöjäsenen äänioikeutta ei voi käyttää asiamies eikä edustaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi päätettäessä asioista, joista näiden sääntöjen 15.:ssä tai yhdistyslaissa on toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Vaaleissa on äänestys vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

9 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokous on johtokunnan toimesta kutsuttava koolle, varsinainen kokous vähintään viisi päivää ja ylimääräinen kokous vähintään kolme päivää ennen kokousta, kokouspäivä sekä se päivä, jolloin kokouskutsu julkaistaan, mukaan luettuina. Yhdistyksen syyskokous voi vuodeksi kerrallaan päättää kokouskutsun julkaisemistavasta.

10 § Kevät- ja syyskokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään:
1) Toimintakertomuksen hyväksyminen 2) Tilinpäätöksen vahvistaminen 3) Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille 4) Muut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään:
1) Toimintasuunnitelman hyväksyminen; 2) Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten, muiden edustajien sekä toiminnantarkastajan palkkioiden ja kulukorvausten perusteiden vahvistaminen seuraavaksi vuodeksi; 3) Yhdistyksen talousarvion vahvistaminen ja jäsenmaksujen määrääminen seuraavalle vuodelle ottaen huomioon sääntöjen 6:n määräykset; 4) Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuodeksi kerrallaan; 5) Erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaali; 6) Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta; 7) Muiden mahdollisten edustajien vaali; 8) Jäsenien vaali tarvittaviin toimikuntiin ja valiokuntiin; 9) Piiri- eli yhdysmiesten vaali hoitamaan yhdistyksen johtokunnan antamia tehtäviä seuraavaksi vuodeksi sekä 10) Muut asiat. Jos joku yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on esitys siitä jätettävä kirjallisesti johtokunnan valmisteltavaksi viimeistään neljäntenä päivänä ennen kokouspäivää.

11 § Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa ja edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon yhdistyksen syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan 3-6 jäsentä ja vähintään yhden varajäsenen. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on valintakokousta seuraava kalenterivuosi. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan koko jäsenmäärästä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

12 § Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on: 1) Toteuttaa kaikkia näiden sääntöjen 2:ssa asetettuja tavoitteita; 2) Johtaa yhdistyksen toimintaa sekä huolehtia yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten täytäntöönpanosta; 3) Edustaa yhdistystä kaikissa niissä tapauksissa, joita varten yhdistys ei ole muuta edustajaa valinnut; 4) Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella mahdolliset etäkokousmenettelyjen järjestelyt 5) Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja vastata yhdistyksen tileistä; 6) Pitää jäsenluetteloa, määrätä yhteisöjäsenten yhteisömaksut sekä huolehtia jäsenmaksujen kantamisesta; 7) Pyrkiä kokoamaan kaikki yhdistyksen toiminta-alueen jäsenkelpoiset henkilöt jäseniksi yhdistykseen, toimia kaikkien jäsenten liittymiseksi keskiöihin sekä ylläpitää kiinteää yhteistoimintaa näiden tahojen kanssa; 8) Tehokkaasti kehittää yhdistyksen erilaisia toimintamuotoja ja edistää yhdistyksen toimintavireyttä yleensä; 9) Valita ja erottaa yhdistyksen sihteeri ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa; 10) Antaa toimintakertomus ja valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat; 11) Muillakin tavoin edistää järjestön päämääriä. Johtokunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja ja antaa niiden hoidettaviksi juoksevia asioita, jotka eivät ole periaatteellisia eivätkä laajakantoisia. Lisäksi johtokunta voi asettaa avukseen toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät. Johtokunnan tulee myös ilmoittaa maan viranomaisille havaittuaan laitonta toimintaa.

13 § Yhdistyksen tilit
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle/toiminnantarkastajille seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Toimintatarkastajan/toiminnantarkastajien tulee palauttaa ne toiminnantarkastuskertomuksineen johtokunnalle viidentoista (15) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakirjat on heille luovutettu.

14 § Nimen kirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tahi yhdistyksen eroamisesta ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous, ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneiden äänistä. Jos yhdistys puretaan, on sen varojen ylijäämä luovutettava yhdistyksen toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai jatkaville yhdistyksille, tämän pykälän ensimmäisen momentissa säädetyin menettelyin, ja muutoin, yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

16 § Yhdistyslain määräykset
Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

 

 

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *